SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
PEDAGOG: mgr Marek Skark                                                                                                                                                                                                                           mgr Marek Skark   Zadania: 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole. 2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego (wspólnie z wychowawcą klasy). 3. Współdziałanie w opracowaniu planów rozwoju szkoły. 4. Zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę Konwencji o Prawach Dziecka. 5. Monitorowanie i ewaluacja skuteczności systemu wychowawczego szkoły określonego w Szkolnym Programie Wychowawczym. 6. Pomoc wychowawcom klas, w zakresie określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom z trudnościami w nauce i uczniom wybitnie zdolnym. 7. Współorganizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów, absolwentami szkoły i pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 8. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i innymi organizacjami oraz instytucjami działającymi na           rzecz dobra dziecka. 9. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów            wybitnie zdolnych. 10.Organizowanie pomocy materialnej: stypendia, zasiłki szkolne, dofinansowanie do zakupów podręczników, gorący posiłek. Godziny pracy: Marek Skark PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 08:55 - 11:30 09:50 - 10:35                  08:55 - 11:30           08:00 - 14:45                 11:50 - 12:35 12:55 - 13:40