SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
SAMORZĄD UCZNIOWSKI Opiekunowie: mgr Sonia Gabzdyl, mgr Agnieszka Niemiec Cele działalności SU: - promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły; - rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności      za jednostki i grupę, w szczególności za uczniów z oddziałów klasowych I-III; - kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów; - promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem; - zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra; - organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej w szkole; - reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców. Zadania: - współorganizowanie życia kulturalnego szkoły zgodnie z wolą uczniów; - dbanie o interesy wszystkich uczniów; - współdziałanie z Dyrekcją szkoły w celu zapewnienia należytych warunków nauki i wypoczynku w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; - angażowanie się w akcje na rzecz pomocy dzieciom oraz zwierzętom; - systematyczne spotkania z przewodniczącymi klas (planowanie działań, przekazywanie informacji, zbieranie wniosków).  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO