SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
WIZJA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE  Absolwent naszej szkoły: o zdobywa wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji oraz nowoczesnych technologii; o ceni kulturę, historię oraz tradycje swojej rodziny, regionu i kraju; o ma poczucie własnej wartości; o kieruje się w życiu ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi - odróżnia dobro od zła; o jest tolerancyjny, wrażliwy i otwarty na potrzeby innych; o buduje przyjazne relacje z rówieśnikami; o efektywnie współdziała w zespole; o podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje; o prezentuje własne zdanie i słucha opinii innych; o zna języki obce, co ułatwia mu komunikację we współczesnych świecie; o rozwija swoje zainteresowania i pasje; o twórczo podchodzi do życia; o jest pogodny, pozytywnie patrzy na świat; o dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo własne i innych; o rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego; o jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu edukacji.