SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Cieszynie
         Oddziały integracyjne istnieją w naszej szkole od 1 września 1996 roku. Integracja w szkole rozumiana jako wspólne wychowywanie i nauczanie dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, powinna zapewniać obu grupom takie same prawa i stwarzać im identyczne warunki do optymalnego rozwoju. Klasy integracyjne są szansą dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ponieważ umożliwiają im prawidłowy rozwój społeczny między innymi poprzez kontakty ze zdrowymi rówieśnikami. Poprzez integrację w szerokim pojęciu rozumiemy zespolenie, scalenie, tworzenie całości z części. Tak się też dzieje w integracyjnym systemie kształcenia i wychowania, gdzie cele założone w czasie tworzenia i funkcjonowania oddziału integracyjnego na I etapie edukacyjnym, są kontynuowane, umożliwiając dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych dalsze wzrastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. Dzięki temu dzieci te  uczestniczą w  normalnym  życiu tak samo jak ich pełnosprawni koledzy. Integrując społecznie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stwarzamy im warunki, aby mogły one wychowywać się w swojej rodzinie, uczyć się w szkole powszechnej, wzrastać w naturalnym środowisku wśród pełnosprawnych rówieśników i aby nauczyły się funkcjonować w społeczeństwie, od którego nie mogą być izolowani. Pozwala to również przełamać bariery, uprzedzenia i postawy istniejące w wielu sferach życia społecznego. Następuje to tym szybciej i tym lepiej im jak najwcześniej i jak najdłużej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych będą przebywać z pełnosprawnymi w czasie zabawy i nauki, ucząc się wzajemnie tolerancji i akceptowania innych. Przebywanie razem stanowi więc szansę dla obu grup, albowiem żaden nauczyciel, bez względu na swoje kompetencje i talent pedagogiczny, nie zastąpi dziecku społecznego otoczenia innych dzieci. ZADANIA EDUKACJI W I i II ETAPIE KSZTAŁCENIA - Zapoznanie się nauczycieli przedmiotów z problemami związanymi ze wszystkimi typami niepełnosprawności występującymi w klasie. - Dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Zwracanie uwagi na samodzielność dzieci niepełnosprawnych. - Pobudzanie do rozsądnej współpracy między dziećmi zdrowymi a dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Pomoc udzielana dzieciom niepełnosprawnym przez uczących. - Doskonalenie predyspozycji poznawczych, psychomotorycznych i emocjonalnych dzieci. - Przygotowanie uczniów do warunków i sytuacji, w jakich wypadnie im żyć lub pracować. - Wzmacnianie motywacji do uczenia się. - Wdrażanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przestrzegania norm i zasad funkcjonowania w życiu i społecznościach. - Diagnozowanie osiągnięć i niepowodzeń edukacyjnych dzieci.  - Budowanie u ucznia niepełnosprawnego wiary we własne siły. - Monitorowanie losów niepełnosprawnych absolwentów. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:   - wspomaganie rozwoju (psychicznego, fizycznego, intelektualnego), - tworzenie optymalnych warunków umożliwiających rozwój, - budowanie więzi i relacji zewszystkimi osobami biorącymi udział w procesie kształcenia, - wyrównywanie szans edukacyjnych, - kształcenie postaw prospołecznych, - kształcenie umiejętności właściwej komunikacji międzyludzkiej, - aktywne uczestnictwo w życiu klasy, szkoły, - budzenie poczucia własnej wartości i samoakceptacji, - kształcenie samodzielności i wiary we własne możliwości, - wspomaganie w odkrywaniu swoich zainteresowań i mocnych stron oraz kształcenie umiejętnego ich wykorzystywania, - ochrona dzieci niepełnosprawnych przed izolacją, - nauka wzajemnej tolerancji i życzliwego odnoszenia się do innych, - rozwój dzieci niepełnosprawnych w kierunku większej samodzielności, - wspieranie dzieci w nawiązywaniu kontaktów społecznych z rówieśnikami - uczenie współżycia i współdziałania dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - promowanie zdrowia psychicznego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli zachowanie równowagi między zadaniami, wymaganiami   i ograniczeniami, jakie stawia przed nimi życie, a  ich zasobami i umiejętnościami, które one stopniowo nabywają i rozwijają, - wspieranie dziecka we wszystkich sferach rozwoju: psychicznej, fizycznej i duchowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i ograniczeń           każdego ucznia,  - tworzenie odpowiednich warunków do nauczania i wychowywania dzieci zdrowych razem z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Dla osób biorących udział w procesie integracji (n-le, dzieci, rodzice): - kształcenie akceptacji i tolerancji wobec niepełnosprawności, - nabywanie wiedzy o różnego typu schorzeniach, - kształtowanie wrażliwości i umiejętności pomocy eliminując nadmierną opiekuńczość,  - uświadamianie społecznej roli integracji, - zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i wykształconej kadry nauczycielskiej, - monitorowanie potrzeb środowiska rodzinnego i lokalnego uczniów, - doskonalenie zawodowe nauczycieli związane z potrzebami integracji w szkole, - zapewnienie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomocy specjalistów - pedagoga, psychologa, logopedy,  - pedagogizacja rodziców zarówno dzieci zdrowych, jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - systematyczna współpraca z instytucjami wspierającymi,  - indywidualizacja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych - tworzenie lub dostosowywanie programów do indywidualnych potrzeb dzieci                  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzielenie się swoją wiedzą z innymi placówkami o charakterze integracyjnym.